loading
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


 

A Belső Adatvédelmi Szabályzat III. sz. függeléke:

Az Autószalon Duna Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

a weboldalon

 

Az Autószalon Duna Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 160., cégjegyzékszám: 01-09-689558, adószám: 125041472-43, telefonszám: +36 1 347 1000, e-mail: autoduna@autoduna.hu, önállóan képviseli: Geiselhardt Róbert ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az autoduna@autoduna.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.

 

Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók, amelyet az autoduna@autoduna.hu e-mail címre küldött kérés esetén elektronikusan elküldünk.

 

Autószalon Duna Kft. adatvédelmi biztos: Gábris-Baczakó Judit (gabris.baczako.judit@autoduna.hu).


 

Egyszeri információkérés

Az adatkezelés független az információkérés módjától.

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. A kapcsolattartás ebben az adatkezelésben azt jelenti, hogy nem egyszeri alkalomról van szó.

Ide tartozik a kapcsolatápolás a nagybani ügyfelekkel, és az aktív ügyfelek telefonos megkeresése is.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás

Önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik bármilyen megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés, például szervizmunkalap aláírásával történő szerződéskötés.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Megállapodás megkötése, kapcsolattartás

Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy kapcsolattartóként szerepel

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Elektronikus beléptetőkártyás rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, -biztonság

az Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, aki olyan területre kíván belépni, amely beléptetőkártyával védett és ezért személyes adatainak egyidejű átadásával az Adatkezelőtől beléptetőkártyát igényel és kap, így pl. Munkatárs

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

elektronikusan, automatizáltan történik

Érintettek

 


 

Kamerarendszer

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb.

az Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap)

elektronikusan, automatizáltan történik

Érintettek

 


 

Érintett beleegyezésével az érintettről - például a szolgáltatás igénybevétele során - készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

Például ide tartozik rendezvényen, nyílt napon, nyeremény átvétele során az érintettről készített kép, videó, az érintettel készített interjú, stb.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában.

Érintett kérésére törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Reklamáció/panaszkezelés

Ide tartozik az érintetti, mint fogyasztói panaszok kezelése.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontj alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint

Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre (pl. járműre, vagy alkaltrészre), és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában.

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában.

elévülésig vagy törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

 


 

Tesztvezetésre (próbaútra) történő jelentkezés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén kapcsolatfelvétel és –tartás

 

Adatkezelő jogos érdekén alapul és a szolgáltatás igénybe vételének feltétele

 

Minden természetes személy, aki tesztvezetésre kíván jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

hat hónap, de maximum elévüléséig tart

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Az ajánlatkérés történhet a weboldalon keresztül, vagy más módon, és vonatkozhat új vagy használt járműre függetlenül annak márkájától alkatrészre, vagy szervizfeladatokra is.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér (új vagy használt jármű, alkatrész, szolgáltatás kapcsán) személyes adatainak megadása mellett

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

érvényességi időtartam vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

adott megrendelő és/vagy megrendelés nyomonkövetése, a pontosság, naprakészség elvének gyakorlati megvalósítása, kapcsolattartás

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy

megállapodáson alapul vagy

jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

elévülési idő (5 év)

vagy

8 év, ha számviteli bizonylat alátámasztását szolgálja

vagy

jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik

érintettek, esetleg partner

 


 

Regisztráció online belépéshez

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, ideértve a nem természetes személy képviselőjét is, aki az adatkezelő weboldalára történő belépéshez önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

érintett kérésére törlésig

elektronikusan, manuálisan

érintettek

 


 

Bejelentkezés a weboldalon

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, ideértve a nem természetes személy képviselőjét is, aki korábban regisztrált, és a weboldalra önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

kérésre törlésig

elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül

érintettek

 


 

Weboldalon keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik alkatrészek, tartozékok és egyebek megrendelése a weboldalon keresztül.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a terméket (szolgáltatást) megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

megállapodás megkötésén, teljesítésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.).

kapcsolattartó esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak megadásával terméket (esetleg szolgáltatást) rendel a weboldalon keresztül

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

8 évig

elektronikusan, manuálisan

érintettek

 


 

Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a gépjármű értékesítési szerződéssel kapcsolatos adatokat megosztja az Importőrrel és a Gyárral, mint közös adatkezelésben résztvevőkkel gyári visszahívási akció lebonyolítása céljából. (Közérdek és érintett érdeke miatt.)

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás

a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1. b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű értékesítésével kapcsolatban. Érintettek még a kapcsolattartók.

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Gépjármű bérléssel kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik a rövidtávú (pl. hétvégére szóló) és tartós autóbérléssel kapcsolatos adatkezelés is.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a gépjárműbérleti szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1. b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.

Ha hatósági, bírósági eljárásban az érintett adatait fel kell használni, úgy annak jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke lesz

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt bérautó kölcsönzéssel kapcsolatban, szerződésben kapcsolattartó

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

elévülés, továbbá a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Bizományi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a bizományosi megbízás megkötése, annak teljesítése és kapcsolattartás

a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1. b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.

 

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel bizományosi megbízást köt

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

elévülésig, valamint a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Ügyfélelégedettség mérése

Ügyfélelégedettség mérése lehet termékkel (pl. jármű, tartozék, alkatrész), vagy szolgáltatással, folyamattal (pl. értékesítéssel és/vagy szervizzel) vagy Munkatárs magatartásával kapcsolatos, és történhet elektronikus úton, papír alapon, telefonon vagy más módon (pl. sms) keresztül is.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait, termékeit igénybe vette, megvásárolta

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Hírlevél küldése

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 


 

eDM levél/üzenet küldése

Ide tartozik olyan reklámüzenetek küldése, amelyhez az érintett hozzájárult.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, szolgáltatásairól, termékeiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki hozzájárult eDM levél küldéséhez.

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Leiratkozásig

Elektronikusan, manuálisan.

 

Érintettek

 


 

Közösségi oldalakon történő marketing

Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Adatkezelő marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában.

Érintett kérésére törlésig

Elektronikusan manuálisan történik

Érintettek

 


 

Marketing sms kampánnyal kapcsolatos adatkezelés

A marketing vonatkozású sms-ek küldésére alkalmazni kell az eDM küldés adatkezelés szabályait is.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, szolgáltatásairól, termékeiről

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, ideértve a szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki sms-ben értesülni kíván az Adatkezelő legújabb akcióról, ezért személyes adatainak megadásával az sms küldő szolgáltatásra feliratkozik

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

érintett kérésére törlésig

elektronikusan automatizáltan történik

Érintettek

 


 

Szerviz sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Idetartoznak azok az sms-ek, amelyeket az Adatkezelő például azért küld, hogy értesítse az érintett arról, hogy a javítás elkészült, vagy hogy visszaigazolja/megerősítse a lefoglalt szerviz időpontot, stb. Az sms küldő szolgáltatás nem minősül a 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklámnak, hanem egy kényelmi funkció, amely segítségével az érintett értesül a gépjárművét érintő információkról.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a címzett érintett személyre szabott tájékoztatása a gépjárművét érintő információkról

önkéntes hozzájárulás vagy szerződéskötés vagy jogos érdek

Minden természetes személy, aki a járművét érintő információkról sms szolgáltatás segítségével értesül

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

hozzájárulás visszavonása, vagy

8 év, ha kerül bizonylat kiállításra

vagy

jogos érdek megszűnéséig

vagy

tiltakozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Érintettek

 


 

Szerviz időpont egyeztetés

Az adatkezelés független attól, hogy a szerviz időpontot milyen módon, milyen fórumon keresztül, vagy milyen márkájú járművel kapcsolatban egyeztette le az érintett (ügyfél).

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki adatainak megadásával szervizelésre időpontot foglal

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Elévülésig, vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás

Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.)

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szerviz szolgáltatását megrendeli

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Elévülésig, a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Gumitárolással (gumihotellel) kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.)

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával gumitárolási szolgáltatást rendel

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Elévülésig, a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.)

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is,  aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Elévülésig, a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Műszaki vizsgáztatással kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

gépjárművek műszaki megvizsgálásával és környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos ügyviteli eljárás feltételeinek teljesítése

Megállapodás megkötésén indul meg (GDPR 6. cikk 1. b.), de jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával műszaki vizsgáztatási szolgáltatást rendel (meghatalmazó)

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

5 évig, bizonylat kiállítását alátámasztandó 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az Importrőltől és/vagy a Gyártól folyamatosan értesül a gyári visszahívásban részesítendő gépjárművek alvázszámáról, hogy a visszahívási akciót végre tudja hajtani.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek és mások életének, testi épségének védelme (közérdek), amely a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatással és kapcsolattartással valósul meg

az érintett érdeke (élete, testi épsége), közérdek (harmadik személyek élete, testi épsége) vagy Adatkezelő jogos érdeke

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek járműve, vagy aki által vezetett vállalkozás vagy más szervezet által tulajdonolt vagy lízingelt jármű gyári visszahívási akcióban részesül

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

nem megsemmisítendő (közérdek miatt)

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek, Importőr, Gyár, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 


 

Szervizakcióval kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára a szervizakciókról történő tájékoztatás és kapcsolattartás

az érintett érdeke (élete, testi épsége) vagy Adatkezelő jogos érdek is lehet függően az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztjének (vagy hatásvizsgálatának) eredményétől

Minden természetes személy, akinek gépjárműve, vagy aki által vezetett vállalkozás vagy más szervezet által tulajdonolt vagy lízingelt gépjármű szervizakcióban részesül

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

elévülés, továbbá a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Kárrendezéssel, kárügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a gépjármű kárbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés és a kárrendezés.

Megállapodás (GDPR 6. cikk 1.b.)

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is,  aki az Adatkezelő felé továbbítja kárrendezéshez szükséges adatait és kéri azok továbbítását a biztosító felé

Lásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait.

Elévülésig, a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Ügyfél-átvilágítás

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése

2017. évi LIII. törvény előírásai alapján kötelező

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Hitelközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

hitel vagy pénzkölcsön nyújtásával kapcsolatos adatok feltárása, továbbítása a bank felé az Adatkezelő segítségével, valamint a kapcsolattartás

az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő hitelközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Lásd bankok űrlapjait.

Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a biztosításközvetítés, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára az önkéntesen megadott biztosító felé történő továbbításával, valamint a kapcsolattartás

az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Lásd biztosítók űrlapjait.

Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás

Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában.

Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok kezelését is

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Jelentkezés, kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában.

6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig vagy érintett törlési igényének teljesítéséig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

 


 

Alkohol szint méréssel kapcsolatos egészségügyi (genetikai) adatok kezelése

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

együttműködési kötelezettség ellenőrzése, az Adatkezelő szolgáltatásainak megfelelő, zavartalan, biztonságos biztosítása

az Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, aki az ellenőrzés alanya, részese, továbbá az azt rögzítő Munkatárs

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Általános elévülési idő

elektronikusan, papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 


 

Vagyonvédelmi rendkívüli események kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Rendkívüli esemény minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely az objektumban tartózkodó személyek életét, testi épségét vagy az ott található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezetett vagy reális esélye van annak, hogy vezetni fog és ezzel az objektum működésében komoly zavart okoz. Ilyen esetben a Munkatársak jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

rendkívüli esemény kivizsgálása

az Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, aki rendkívüli esemény alanya, részese, továbbá az azt rögzítő Munkatárs

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Általános elévülési idő

elektronikusan, papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

promo